اعضای شرکت

Vahid Babaei
Vahid BabaeiOwner, CEO Immigration Consultant, RCIC
Alireza Amouei
Alireza AmoueiProcessing Officer
Shahla Karimi
Shahla KarimiOwner, Director
Elham Babaei
Elham BabaeiOffice Coordinator
Ali Shariati
Ali ShariatiProcessing Officer
Saeed Mohammad Khani
Saeed Mohammad KhaniWebsite Designer
Mahtab Rezvani
Mahtab RezvaniProcessing Officer
Reza Zahmatkesh
Reza ZahmatkeshOffice Coordinator
از مهاجرت تا زندگی در کانادا با
i2Canada

Get in Touch

i2Canada Company

A Richmond Hil,ON Canada

+13658873828

E i2Canada.inc@Gmail.com

 

Search